Sekretariat

Katharina Heiser

Katharina Heiser

Telefon: +49 5323 72-2014
Fax: +49 5323 72-3537
E-Mail: Katharina.Heiser@tu-clausthal.de

Marina Kratzin

Marina Kratzin

Telefon: +49 5323 72 2267
Fax: +49 5323 72 3120
E-Mail: Marina.Kratzin@tu-clausthal.de